Sadašnji Univerzum

Kao i astronomi u prošlosti i današnji kosmolozi su zainteresovani da dođu do tačnog modela Univerzuma. Polazeći od zakona fizike koji objašnjavaju kako interaguju osnovne čestice i sile, fizičari izvode opšte jednačine koje opisuju evoluciju strukture Univerzuma. Kosmolozi koriste eksperimentalne podatke da izaberu skup početnih uslova koji im omogućavaju da reše opšte jednačine i predvide stanje Univerzuma u prošlosti, sadašnjosti ili budućnosti. Na taj način dolazimo do mogućeg modela Univerzuma koji testiramo tako što predviđanja modela upoređujemo sa podacima koje dobijamo posmatranjem.

U sledećem odeljku ćemo razmotriti eksperimentalnu potvrdu za današnji model Velikog praska, koji nastaje iz skupa početnih uslova koji opisuju užaren, gust Univerzum. Ali, najpre treba da razumemo osnovne pojmove o svetlosti, materiji i vremenu.

Prateći vreme unazad

Prvo što moramo da objasnimo je kako kosmolozi osmatraju Univerzum. Naučnici koriste specijalanu metodu koja im omogućava da sagledaju Univerzum kako u sadašnjem trenutku tako i u prošlosti...

Na sledećim stranicama ćete se upoznati sa zvezdanom vremenskom mašinom...