Prastari Univerzum

Filozofi drevnih civilizacija su verovali da je Univerzum sastavljen od pet "elemenata". Ti "elementi" su: Zemlja, Vazduh, Vatra, Voda, kao i misteriozna supstanca Kvintensencija , (Quintessence) takođe poznata kao etar. Od tada je naše razumevanje Univerzuma prošlo dug put, pošto sada znamo da se Univerzum sastoji od mnoštva subatomskih čestica na koje deluju četiri osnovne sile: Jaka sila, Slaba sila, Elektromagnetna sila, i Gravitaciona sila.

Modeli Univerzuma

Jedan od prvih kosmoloških modela bio je geocentrični model koji je razvio Grčki astronom Ptolomej. Ptolomejev model Univerzuma je postavio Zemlju u centar pri čemu su Sunce i planete bili smešteni na koncentričnim kristalnim sferama koje su okruživale Zemlju. Ove sfere su rotirale što je dovodilo do pojavljivanja i nestajanja Sunca i planeta. Zvezde su bile fiksirane na stacionarnoj spoljašnjoj sferi. Tokom Srednjeg veka ovaj model je bio široko prihvaćen u Evropi pošto je centralni položaj Zemlje isticao važnost čoveka.

The heliocentric model's
	primary contributor.
Nikolaj Kopernik (1473-1543)

Oko 1400. godine naučnici su počeli da sumnjaju u važenje Ptolomejevog modela. U svojoj knjizi O rotaciji nebeskih sfera, crkveni kanonik i astronom Nikolaj Kopernik je predložio heliocentrični model koji je smestio Sunce, umesto Zemlje, u centar sunčevog sistema. Kopernikov model je kasnije podržavao čuveni naučnik Galileo Galilej.

Danas, kosmolozi imaju daleko širi uvid u Univerzum koji se proteže daleko izvan našeg sunčevog sistema. Pri tome naš sunčev sistem ne samo da nije centar, već je samo jedan od sistema u našoj Galaksiji koja se zove Mlečni put i koja je spiralna galaksija sa milijardama zvezda. U stvari, jedna od osnovnih postavki moderne kosmologije, Kosmološki princip, tvrdi da Univerzum uopšte nema centar!

I onda, šta još postoji tamo? Krenite dalje sa nama da biste više saznali o našem sadašnjem Univerzumu.