Era 2: Od kvarkova do nukleona, a zatim do jezgra

Prilikom širenja Univerzum se takođe hladio. Sa ovim hlađenjem velika koncentracija početne energije se širila i hladila. Mada energija može da se transformiše u materiju i obrnuto materija u energiju, tokom kosmički kratkog perioda vremena Univerzum se ohladio dovoljno da je znatna količina energije ostala u obliku materije.

E = mc2

Materija je samo jedan od oblika energije. Ekvivalentnost materije i energije sledi iz Ajnštajnove čuvene jednačine E = mc2. Drugim rečima trebalo je puno energije da bi se proizvelo malo materije. I obrnuto, trebalo je malo materije da bi se dobilo dosta energije. Spajalica od 1 grama može se transformisati u dovoljno energije da bi sijalica od 100 W sijala 28479 godina!

Energy is Matter
E- označava energiju, m- masu, i c- brzinu svetlosti čija je vrednost
približno 3 x 108 m/sec.