Osnovne čestice

Chart of Fundamental Particles
Sva materija Univerzuma se sastoji od osnovnih čestica.

Dakle šta tačno sačinjava ovu materiju? Sva materija se sastoji od osnovnih čestica koje su nastale prilikom rođenja Univerzuma. Na kvarkove deluje jaka sila koju prenose bezmasene čestice koje se zovu gluoni. Oni vezuju kvarkove u protone, neutrone i ostale hadrone, pri čemu svaki hadron karakteriše specifična kombinacija kvarkova. Leptoni ne osećaju jaku silu ali mogu da interaguju preko elektromagnetene sile, slabe sile ili obe. Anti-kvarkovi i anti-leptoni su isti kao njihovi odgovarajući partneri, kvarkovi i leptoni, s tim što imaju suprotno naelektrisanje. Na sve čestice sa masama deluje gravitaciona sila.

Kvark-gluonska plazma: 10-12 sekundi posle Velikog praska.


Kvark-gluonska plazma

Približno 10-12 sekundi posle Velikog praska, Univerzum je bio vruća smeša sa približno jednakom količinom čestica i antičestica.


Kliknite na "Play" da biste videli kako se materija transformiše u energiju.

Kada se čestice i njihove antičestice sudaraju u procesu anihilacije njihova masa se transformiše u čistu energiju. Postoji i inverzni proces od ovoga u kome se iz čiste energije proizvodi par: čestica- antičestica. Potrebo je više energije za proizvođenje para čestica- antičestica nego za njihovu anihilaciju.


Sada je potrebno više energije da bi se proizveo par čestica- antičestica zbog opadanja slobodne energije.

Na početku stvaranja Univerzuma energija je bila svuda, i temperature su bile vrlo visoke. Sa širenjem i hlađenjem Univerzuma do njegovog sadašnjeg stanja, količina slobodne energije je opala ispod praga za proizviđenje parova.