Naša slika Univerzuma

Sva posmatranja koja su do sada urađena sa najmoćnijim teleskopima pokazuju da Univerzum izgleda isto u svim pravcima.

Srednja gustina galaksija je ista svuda u Univerzumu i ne menja se sa rastojanjem ili pravcem. Ovo se zove Kosmološki princip.

Distribution of Galaxies
U srednjem i na velikim skalama raspodela galaksija je ista svuda u Univerzumu.

Pošto se širenje prostora dešava jednako u svakoj tački Univerzuma, galaksije se međusobno razilaze sa približno istom brzinom, dovodeći do toga da Univerzum ima uniformnu gustinu i strukturu. Kao rezultat, Univerzum izgleda glatko na skali velikih rastojanja. Koristeći naučnu terminologiju kažemo da je Univerzum homogen i izotropoan .

Homogeno i izotropno: U čemu je razlika?
  • Homogeno bukvalno znači svuda isto bez obzira gde se nalazite u Univerzumu. Ako gledate Univerzum sa Zemlje ili sa galaksije udaljene milion svetlosnih godina izgledaće isto.

  • Izotropno znači da Univerzum izgleda isto u svim pravcima ili pod različitim uglovima. Ova aproksimacija ne važi prilikom posmatranja noćnog neba sa Zemlje pošto je naša planeta smeštena unutar Mlečnog puta, ali ako ste u mogućnosti da Univerzum posmatrate iz bilo koje tačke izvan naše galaksije on će izgledati isto u svim pravcima.

Naučnici prave razliku između ovih razdvojenih koncepata: uniformno u odnosu na položaj (homogenost) i uniformno u odnosu na ugao gledanja (izotropnost). Naš Univerzum je homogen i izotropan, mada mogu postojati i Univerzumi koji imaju jednu osobinu ali ne i drugu.

Da li se galaksije šire?


Ukoliko bise mi širili istom brzinom kao i prostor, ne bismo bili u stanju da opazimo bilo kakvo širenje.

Planete, zvezde i galaksije su povezane pomoću gravitacije. Na malim skalama dužine kod ovih objekata gravitaciona sila je dovoljno jaka da zaustavi širenje prostora. Gravitacija se opire širenju Univerzuma i na velikim skalama, ali pošto njena jačina opada sa kvadratom rastojanja sila nije dovoljno jaka da zaustavi širenje. Kada bi se svaki objekat širio zajedno sa prostorom, uključujući i nas, ne bismo mogli da primetimo bilo kakvo širenje.

U šta se Univerzum širi?

Širenje Univerzuma je saglasno sa teorijom Velikog praska, ali u šta se Univerzum širi?

Ukratko ni u šta. Većina kosmologa veruje da je Univerzum beskonačan, odnosno da ne postoji ništa izvan njega. Pa šta se dešava kada se beskonačnost širi. Još uvek je beskonačnost, samo malo veća.

Premotavanje Univerzuma.

Mislite o današnjem Univerzumu kao o projekciji filma. Tada vidimo širenje i objekti se razdvajaju jedni od drugih.

Ali šta se dešava kada projektujemo film unazad? Tada se objekti prbližavaju (Univerzum postaje sve topliji i gušći) sve dok se ne dostigne kraj naučnog razumevanja a to je Veliki lom.


Pritisnite "Revind" da biste krenuli unazad u vremenu!

Mi čak imamo sliku koja ide dalje unazad u vremenu od ovog filma, sve do neodraslog Univerzuma. Iz tog vremena potiče Kosmičko mikrotalasno zračenje.