Zračenje crnog tela


Kliknite na dugme kako bi ste videli dejstvo pećnice.

Materija emituje svetlost, koja je vrsta elektromagnetnog zračenja. Talasna dužina ovog zračenja zavisi od temperature: viša temperatura odgovara kraćoj talasnoj dužini, dok niža temperatura znači manju talasnu dužinu. Na primer, zamislite spiralu pećnice. Kada je pećnica hladna ili isključena, spirala je crne boje. Kada je pećnica uključena počinjete da osećate toplotu koju emituje spirala i kada se spirala usija počinje da zrači crveno. Kada bi mogli pećnicu da zagrejemo još jače spirala bi se usijala do žute boje a zatim do bele.

Temperatura


Atomi leda su gušće upakovani i kreću se manje od atoma u vulkanskoj lavi.

Primer sa pećnicom nam pokazuje da su temperatura i elektromagnetno zračenje povezani. Ali šta je tačno temperatura? Ako razmotrimo uzorak materije na molekularnoj skali temperatura je mera unutrašnje energije uzorka tj. mera haotičnog kretanja ili pobuđivanja čestica uzorka. Manja unutrašnja energija sistema znači manju temperaturu i obrnuto. Uzorak vode na primer postoji u čvrstom stanju ispod 0° C. Molekuli H2O su gusto pakovani i kreću se vrlo malo. Na višim temperaturama uzorak leda prelazi u tečnost a zatim u gas kada su molekuli razdvojeni na veća rastojanja i kada se brzo kreću. Ti molekuli se (kao i svi ostali oblici vidljive materije) sastoje od atoma.