Gravitacija

Gravitacija i masa

Mass v. Force

Sa grafika se vidi da sa porastom mase vanzemaljca raste i gravitaciona sila (težina vanzemaljca). Što su objekti masivniji to je veće gravitaciono privlačenje između njih.

Gravitaciona sila je direktno proporcionalna masi


Kliknite na dugme "Povećanje mase" da biste videli efekat povećanja mase na gravitaciono privlačenje.

Gravitacija i rastojanje


Gravitaciona sila je povezana inverzno sa rastojanjem vanzemaljca od Zemlje: što znači da gravitaciona sila opada kako rastojanje između Zemlje i vanzemaljca raste.

Kako raste rastojanje između vanzemaljca i površine planete tako gravitaciona sila opada. Ova relacija je tačna u svim slučajevima. Kako rastojanje raste između dva objekta tako gravitaciona sila postaje manja vrlo brzo preko inverzne kvadratne relacije.

Gravitaciona sila je inverzno proporcionalna kvadratu rastojanja


Kako rastojanje raste gravitaciono privlačenje opada.

Univerzalni zakon gravitacije

Njutn je kombinovao inverznu kvadratnu relaciju između gravitacionog privlačenja i rastojanja sa jedne strane i direktne proporcionalnosti između gravitacionog privlačenja i mase s druge strane uvodeći odgovarajuću konstatu proporcionalnosti. Njegov krajnji rezultat će se pokazati kao jedan od najmoćnijih zakona klasične fizike: Univerzalni zakon gravitacije.

F=GMm/r^2

Gde je:

Fg = sila između objekata 1 i 2
G (konstanta proporcionalnosti) = 6.67 x 10-11 Nm2/kg2 (određena eksperimenatalno)
M = masa prvog objekta
m = masa drugog objekta
d = rastojanje između centara objekata